„Tajna dobrog podučavanja je shvatanje detetove inteligencije kao plodnog tla na kome se posadi seme, koje raste pod toplotom mašte. Naš cilj zato nije da samo učinimo da dete razume, još manje da ga teramo da pamti, već da tako dodirnemo njegovu inteligenciju da ono bude istinski oduševljeno. Ne želimo zadovoljne već željne učenike; želimo da zasadimo seme života a ne teorije, da bi pomogli mentalnom, emocionalnom, fizičkom razvoju, a za to moramo da ponudimo velike i uzvišene ideje ljudskom mozgu, koje je on spreman da prihvati, uvek tražeći još”

Marija Montesori

Ukoliko Vam se dogodi da u prepodnevnim satima dođete u posetu nekom od objekata Predškolske ustanove “HAPPY KIDS” bićete očarani aktivnostima koje su u toku.

Ovde ćete videti da deca izmedju 3 i 7 godina mese hleb, sade cveće, čiste cipele i rade mnogo drugih praktičnih aktivnosti, ali ćete sresti i decu koja pomoću štapica ili perlica savladavaju osnove matematike. Možda ćete biti iznenađeni da jedan trogodišnjak sa velikom koncentracijom pravi mozaik delova sveta, ili da jedan četvorogodišnjak sa velikim entuzijazmom trenira pisanje. Možda je vama čudno da jedan petogodišnjak govori o raznim vrstama trouglova i krugova, ali za nas je ovo svakodnevnica.

Edukativne predmete koji se nalaze na policama Montesori centra, ali i ostalih centara interesovanja mi nazivamo “materijali” a ne “igračke”, a za dečiju aktivnost sa njima ne kažemo da se “igramo sa edukativnim igračkama” već “radimo sa materijalima”. Ovom formulacijom osiguravamo veliku dobrobit po decu dajući im isti onaj osećaj vrednosti koji odrasli ima kad radi “svoj posao”. Pod radom mi podrazumevamo dečiju smislenu i slobodno odabranu aktivnost koju vaspitači poštuju i ne prekidaju, nego se prema tom „dečjem radu”odnose kao i prema radu odrasle osobe.

U vrtićima HAPPY KIDS -a deca nisu primorana da mirno sede u učionicama i slušaju predavača, pišu i prepisuju sa table. Montesori okruženje je bez katedre i tradicionalnih klupa. U Montesori centrima interesovanja deca se kreću, istražuju, uočavaju svoje greške i zaključuju, rade samostalno ili u grupi, za stolom ili na podu, dok na vitrinama uz zidove okolo ima dosta radnog materijala koji je njima na dohvat ruke.

Jedinstveni razvoj mozga, čula i mišića

U “HAPPY KIDS”-u, kroz pokretne, muzičke ili govorne igre, organizovanjem raznih radionica (plesna, košarkaška, fudbalska ili kroz aktivnosti praktičnog života kod dece se postiže jedinstveni razvoj mozga, čula i mišića.

Fizičke vežbe u zagušljivim fiskulturnim salama su za decu često zamorne i imaju za rezultat nespretnost, padanje, nagle pokrete. Ovakvim fizičkim aktvnostima nedostaje unutrašnje vođstvo i povezanost sa mozgom, zbog čega mogu biti čak čak i destruktivne (u slučaju kada se padom dete ozbiljno povredi). Osnova detetovog prirodnog razvoja je jedinstvo mozga, čula i mišića, koji sa nervima čine centralni nervni sistem. Zbog toga mi u “HAPPY KIDS”-u insistiramo na aktivnostima u kojima voljni mišići rade po komandi mozga, stvarajući pokret kao čovekov osnovni kontakt sa okolinom. Jedino kroz pokret sa svrhom dete prima nove impresije iz okoline, čime se formiraju nove nervne veze u mozgu.

Razvoj discipline i poslušnosti

„Sati prolaze i sve je tiho” bio bi kratak opis prepodnevne atmosfere u Predškolskoj ustanovi “HAPPY KIDS”. Disciplina i poslušnost dece u našim vrtićima ostvaruje se kroz aktivnosti, koje se smenjuju u toku dana, a deca prelaze iz jednog centra interesovanja u drugi. Da bi se pravilno razvijalo, dete mora da stekne moć samo-discipline i da bude u stanju da voljno posluša, bez naloga odraslog. Sa ovom životno važnom pripremom dete mora da počne u prvim godinama života, kako bi postepeno, u skladu sa svojom individualnošću, razvilo disciplinu iznutra, tako da ona postane sastavni deo njegove ličnosti. U našem vrtiću, menjajući centre interesovanja svakodnevno i ponavljajući aktivnosti po centrima, deca spoznaju šta se od njih u kom centru interesovanja očekuje. U stimulativnom, adekvatno opremljenom okruženju naših centara, kod dece se razvija volja za radom, koju prate samo-disciplina i poslušnost. Takođe, prolazeći kroz različite Montesori aktivnosti (vežbe tišine, vežbe hodanja po liniji, vežbe sa brojevima i žetonima), dete uči kako da kontroliše svoju volju. Postepeno dete prelazi od individualne ka grupnoj disciplini i usvaja ideju o kolektivnom redu. Ono stiče samokontrolu i postaje sposobno za unutrašnju poslušnost u različitim situacijama, tj sposobno da nekog drugog posluša.

Edukacija čula kao osnova razvoja inteligencije

Edukacija čula je osnova intelektualne edukacije u Montesori pedagogiji, jer omogućava aktivno učešće mozga i pokreta u procesu inteligentne aktivnosti. U “HAPPY KIDS”-u korišćenjem Montesori didaktičkog materijala, od kojih svaki predstavlja jedan kvalitet, dete vežba raspoznavanje kvaliteta, kao što su veličina, visina, dužina, debljina, oblik, boja, težina, miris, ukus i zvuk i prepoznavanje identičnih, suprotnih i različitih količina u okviru svakog kvaliteta. Materijal za edukaciju čula je napravljen tako da obezbedi detetu inteligentan rad praćen pokretom, čime ne samo da privlači već zadržava detetovu pažnju. Dete posmatra, poredi, razlikuje, i u procesu zaključivanja samostalno ispravlja svoju grešku kako bi uspešno završilo vežbu. Pored toga, samostalan rad omogućava da se svako dete razvija u skladu sa svojim potrebama i kapacitetima, ne osećajući se inferiorno u odnosu na decu koja se brže razvijaju ili superiorno u odnosu na decu koja se sporije razvijaju.

Matematika i razvoj inteligencije

U Predškolskoj ustanovi “HAPPY KIDS”, uz pomoć Montesori materijala za rad, deca stiču matematičke koncepte najpre tokom aktivnosti sa materijalom za praktičan život a potom u radu sa senzornim i matematičkim materijalom. U vežbama Praktičnog života dete već vrši prva procenjivanja (koliko tečnosti se može sipati a da se ne prepuni sud), poređenja (da li poklopac odgovara posudi), sortiranja (različitog zrnevlja), grupisanja (zrnevlja i drugih predmeta prema nekom kvalitetu). Senzorne vežbe omogućavaju detetu sticanje znanja o količinama i njihovim odnosima, kao osnovi razumevanja pojma broja, decimalnoj osnovi, odnosu 1:1. Deci odnosi između količina i brojeva postaju jasni već u uzrastu između četvrte i pete godine. Pošto je dete razumelo ideju količine, pokazuje mu se grafički simbol broja i povezuje sa svakom količinom. Na ovaj način dete jasno uočava odnos između predmeta i broja. Pošto je dete razumelo ideju o količinama i simbolima, počinje se sa matematičkim operacijama. Praćenjem rada dece od strane vaspitača otkriveno je da petogodišnjaci našeg vrtića mogu pomoću zlatnih perli da broje do 1000, a šestogodišnjaci da vrše operacije sa brojevima do 9000.

Jezik i komunikacija

U Predškolskoj ustanovi “HAPPY KIDS”, govorni jezik i sposobnost slušanja razvijaju se od prvog dana detetovog boravka u vrtiću, što predstavlja i početnu pripremu za pisanje i čitanje. Pored stimulativne sredine u kojoj se koriste raznovrsne, pravilno i jasno izgovorene reči i rečenice, u vrtiću HAPPY KIDS se velika pažnja poklanja razvoju jezika pomoću Montesori materijala, kao i kroz vežbe Praktičnog života, Senzorne i matematičke vežbe, kako bi se mozak pripremio u pogledu koncentracije, pažnje i radne navike, ruka u pogledu koordinacije pokreta, oko za prepoznavanje i raspoznavanje oblika, boja i uši za raspoznavanje zvukova, za direktnije vežbe.

Istraživanje prirode i društva

U “HAPPY KIDS”-u ,postepenim i sistematskim upoznavanjem deteta sa svetom, procesima i pojavama, odnosno ljudskom kulturom u celini, podstiče se dečija prirodna radoznalost za način na koji spoljni svet funkcioniše. Samo dete koje ima priliku da zasadi biljku i o njoj se samostalno brine, može da razvije osećaj poštovanja za živi svet i da se u svakodnevnom životu brine o svojoj sredini doprinoseći njenom očuvanju. Samo dete koje upozna običaje i način života svog i drugih naroda, može da razvije toleranciju, razvijajući pozitivna osećanja prema drugim ljudima i kulturama i doprinoseći mir u svetu. Principi koji se poštuju u prezentovanju svakog od kulturnih materijala su: detetovo interesovanje se usmerava na važne i realne teme, čuda života za koje je dete inače zainteresovano; pri tome se teži da se sve detetu predstavi u međusobnoj povezanosti jer ništa i ne postoji izolovano na Zemlji ili u Kosmosu; podstiče se odgovornost za sopstvene postupke i brigu o sebi, drugima, okolini i razumevanje čovekovog mesta i uloge u širem kontekstu, posebno u pogledu mira u svetu i poštovanja prema drugima. Ovi principi, smatrala je Marija Montesori, sastavni su deo kosmičkog obrazovanja, koje ima za cilj razvijanje svesti i smisla o značaju pojedinca za celokupan razvoj i o njegovoj aktivnoj ulozi u ličnom i razvoju ljudske vrste.

Kreativnost, mašta i umetnost

U Montesori okruženju se kreativnost indirektno razvija, kroz edukaciju čula za posmatranje spoljnog sveta na inteligentan, precizan i estetski način i slobode u izražavanju u skladu sa individualnim interesovanjima, osećanjima i potrebama, samostalnim otkrivanjem i korigovanjem.

U Montesori pedagogiji crtanje se zasniva na ideji da je za ispoljavanje talenta za crtanje potrebno stvoriti „oko koje vidi, ruku koja sluša, dušu koja oseća, što je zadatak u kome ceo život mora učestvovati” . Indirektna priprema počinje sa vežbama Praktičnog života, koje propremaju ruku za držanje olovke i edukacijom čula, koja omogućava detetu da posmatra i upozna oblike, boje, proporcije, teksture i prirodne pojave – posebno edukacijom oka u pogledu boja, oblika, veličina i odnosa i uha u pogledu zvuka, tišine, muzike i ritma; nastavlja se sa vežbanjem ruke i oka kroz vežbe sa MONTESORI MATERIJALIMA ZA RAD.

Vajanje se vrši korišćenjem plastelina i gline za pravljenje poznatih predmeta i kroz slobodno vajanje.

Uvod u muziku počinje ritmičkim i metričkim vežbama kroz slušanje klasične muzike tokom hodanja po liniji.

Dramsko izražavanje, praćeno slobodnim i spontanim korišćenjem jezika i pokreta, sastavni je deo Montesori sredine. Počinje od jednostavne, individualne prezentacije jedne reči ili rečenice, do složenih scena zasnovanih na više rečenica i knjigama, koje izvodi više dece.

Primena Montesori pedagogije u HAPPY KIDS -u se zasniva na shvatanju da je svako dete dragocena, jedinstvena individua koja se razvija u skladu sa svojim kapacitetima i sopstvenim ritmom, kao i da postoje prirodne razvojne potrebe i zakonitosti zajedničke za svu decu.

Navike, veštine i znanja koje dete kroz Montesori metod usvoji pomažu mu da pažljivije zapaža, da se bolje koncentriše, da bude efikasnije i da se lakše snalazi u novim situacijama. Deca koja se razvijaju i rastu na ovakava način su neobično prilagodljiva s obzirom da su od najranijih dana ohrabrivani da donose odluke, lako rešavaju probleme, umeju da prave izbor i dobro organizuju svoje vreme.