Vaše dete je naša zajednička briga, a dobrobit, napredak i uspeh vašeg
deteta je naš zajednički cilj, kome neprestano stremimo!

(Zaposleni HAPPY KIDS-a)

U predškolskoj ustanovi HAPPY KIDS se velika pažnja poklanja saradnji vrtića sa porodicom. Porodica ima kljućnu ulogu u životu deteta. Da bi rezultati rada sa detetom bili najbolji mogući, neophodno je da znamo očekivanja i mogućnosti porodice. Kontinuirana saradnja roditelja i vrtića je neophodna za pravilan razvoj i napredovanje deteta, a istovremeno doprinosi i unapređivanju rada vaspitača, ali i razvoju roditeljske uloge.

Oblici saradnje sa porodicom:

Neposredna dnevna komunikacija između vaspitača i roditelja

podrazumeva razmenu dnevnih informacija o detetovom ponašanju, aktivnostima i ishrani u vrtiću, o dnevnim promenama detetovog raspoloženja, o promnama u grupi…. kao i o novonastalim promenama u porodici, koje mogu uticati na detetovo ponašanje u vrtiću.

Video nadzor

je najotvoreniji i nezamenljiv vid saradnje porodice i vrtića. Putem video nadzora roditelj svakodnevno dobija jasnu sliku o ponašanju svog deteta u kolektivu, o aktivnostima u kojima dete u toku dana više ili manje učestvuje. Video nadzor pomaže roditeljima da sagledaju kompletnu ličnost svog deteta, koje se neretko ponaša različito u kolektivu i kod kuće.

Pisana komunikacija

podrazumeva prenos važnih informacija roditeljima putem obaveštenja na oglasnoj tabli, putem sms poruka ili pisanih obaveštenja koje svako dete pojedinačno dobija prilikom polaska kući iz vrtića.

Komunikacija putem web-sajta

– Na stranici vesti našeg sajta, koja se svakodnevno ažurira, roditelji imaju mogućnost da pročitaju sve tekuće vesti iz vrtića.

Kreativni panoi

– Izlaganje dečjih kreativnih dostignuća na panoe predstavlja jedan od načina da roditelj prati rad svog deteta u vrtiću.

Otvorena vrata

– Jednom nedeljno, u terminu predviđenom za individualne razgovore roditelja i vaspitača, vaspitači primaju roditelje. U otvorenom dijalogu vaspitača i roditelja često se rešavaju problemi koji se pojave kao sastavni deo detetovog odrastanja i uključivanja u kolektiv.

Mesečni izveštaji

– Na kraju svakog meseca roditelji dobijaju pisani izveštaj o tematskim celinama koje su na nivou grupe pređene tokom proteklog meseca i na taj način mogu da prate rad svog deteta u vrtiću.

Ankete i upitnici

su u Happy Kids-u čest vid saradnje vrtića sa porodicom. U zavisnosti od cilja istaživanja, ankete ili upitnici su anonimni ili upućni svakom detetu pojedinačno. Oni doprinose efikasnijem radu vrtića, praćenju trendova, želja i potreba roditelja, ali i celokupne porodice. S obzirom da je vrtić detetova „druga kuća“, ovakav vid saradnje je veoma bitan za svako dete pojedinačno.

Roditeljski sastanci

se održavaju 4 puta godišnje, sa dnevnim redom koji je specifičan za svaki roditeljski sastanak. Cilj roditeljskog sastanka je upoznavanja roditelja sa organizacionim ili vaspitno-obrazovnim novinama u radu vrtića.

„Iz našeg ugla …“

– Tokom godine vaspitači kontinuirano i detaljno rade praćenje dece na mesečnom, a ponekad i nedeljnom, pa čak i dnevnom nivou. Roditelji jednom godišnje dobijaju sumarni izveštaj o detetovo napretku u odnosu na protekli period. Ovaj izveštaj, koji mi zovemo „Iz našeg ugla“, predstavlja opšti utisak vaspitača, ali i svih saradnika o detetovom radu i ponašanju u vrtću, o detetovim pojedinačnim afinitetima ili talentima, ali i o oblastima u kojima ga treba podržati ili dodatno motivisati.

Sistematski pregledi

– Pored redovnih pedijatrijskih pregleda, dva puta godišnje vrše se sistematsi pregedi, koji pored pregleda pedijatra, uključuju i pregled fizijatra, stomatologa i logopeda. Ovakvi pregledi, pored toga što oslobađaju dete straha od lekara, doprinose boljem sagledavanju celokupnog fizičkog, psihičkog i mentalnog razvoja deteta, ali i lišavaju roditelja mučne obaveze čekanja redova i zakazivanja u dispanzerima.

Noćenja dece u vrtiću

– Mogućnost da roditelj u večernjim i noćnim satima ostavi dete u vrtiću pruža prezaposlenom roditelju 21. veka priliku da se opusti ili izađe, bez griže savesti i lišen brige o detetu.

Razgovori sa stručnim saradnicima

– Svi naši saradnici su i saradnici naših roditelja. Roditelji se često nađu u situacijama ili dilemama, koje ne znaju na koji način da reše i tada im je stručna pomoć uvek dobrodošla. Savremen roditelj se sve manje oslanja na svoj instinkt i na iskustvo prethodnih generacija, a sve češće traži naučno rešenje svih problema, koje roditeljstvo sa sobom nosi. Razgovor sa psihologom, pedagogom, pedijatrom, logopedom ili nekim drugim našim saradnikom često opusti roditelja i donese rešenje problema.

Edukativni članci saradnika

– U cilju što upešnijeg roditeljstva, naši saradnici jednom mesečno objavljuju članke za roditelje, koje roditelji naših mališana dobijaju elektronskom poštom ili pronalaze na našem info pultu.

Priredbe

se uglavnom organizuju na kraju školske godine i predstavljaju sjajan pokazatelj detetovog napretka u toku godine, ali i uzajamnog odnosa deteta sa vaspitačem, kao i deteta sa drugom decom. Učešće deteta na priredbi jača njegovo samopouzdanje i osećaj sigurnosti.