Uputstvo za ostvarivanje prava na subvencije

 

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva Prosvete RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

 

Ovim obaveštenjem želimo da ispred PU HAPPY KIDS objasnimo način primene ove ODLUKE.

 

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

–          Državljani republike Srbije

 • Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
 • Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić raspisan u aprilu 2015/2016.godine

ne budu dobili mesto u državnom vrtiću

Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, u ovom trenutku procedura će biti sledeća:

 1. Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić, na konkursu koji će biti objavljen 15.04.2015.godine (ukoliko dete pohađa privatnu ustanovu roditelj može neometano da konkuriše, ukoliko dete pohađa državni vrtić neophodno je da se dete ispiše iz državnog vrtića i opet konkuriše).

 

 1. Po završetku konkursa 30.04.2015. roditelji će imati uvid u preliminarne liste 25.05.2015.godine, kada mogu da podnesu žalbu (od 25.05.2015. do 02.06.2015.). Žalbe će biti razmatrane u periodu od 03.06.2015. – 17. 06.2015. godine.

 

Konačne rang liste će biti objavljene 20.06.2015.godine i svi roditelji čija deca nisu dobila mesto u državnom vrtiću, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmu POTVRDU do 25.06.2015 da nisu upisani.

 

Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ MOGUĆNOSTI DA KORISTE SUBVENCIJU.

 

 1. Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškoslku ustanovu HAPPY KIDS i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.

 

 1. Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.

 

 1. Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji će biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Uz Zahtev roditelj prilaže:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;

 

 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
 • Uverenje o državljanstvu;

 

 • Fotokopija lične karte – očitana;

 

 • Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;

 

 • Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom HAPPY KIDS.

 

 1. Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe, a konačno Rešenje biće doneto do 31.08.2015.godine.

 

Visina sredstava subvencije je sledeća:

 

Cena vrtića > 27.700,00 Cena vrtića < 27.700,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.540,00
Grad plaća 22.160,00 dinara Do cene vrtića

 

 1. Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu.

 

 1. Ukoliko roditelj želi dete da upiše u privatnu predškolsku ustanovu HAPPY KIDS pre 01.09.2015.godine, to može uraditi nesmetano, prema ugovoru i u skladu sa tržišnim

 

uslovima, a od 01.09.2015. sa ustanovom će potpisati novi ugovor, za potrebe subvensionisanja.

 

 1. Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje pripremnog predškolskog programa u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada još uvek Ministarstvo Prosvete RS neće finansirati pripremni predškolski program. Za ostale sate koje dete provede u privatnoj predškolskoj ustanovi važe ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20%. Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za pripremni predškolski program će naknadno biti objavljena.

 

 1. Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

 

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

 

 • Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
 • Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

 

PU HAPPY KIDS

Beograd